Kalite Politikası

Çalışanlarını ve içinde yaşadığı çevreyi korurken üstün kaliteli hizmet sunmaya odaklanan Mikrolink Bilişim, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22301 ve ISO/IEC 27001 gibi uluslararası standartlarda belgelere sahiptir.

Kalite yönetim sistemimiz aşağıdaki politika ve taahhütlere dayanmaktadır:

Politikamız,
 • + Çalışanlarımıza kendilerine verilen görevleri güvenli bir çalışma ortamında güvenle yerine getirebilmeleri için gerekli eğitimleri vermek,

 • + Hizmetlerimizi çevre kirliliğini önleyecek şekilde gerçekleştirmek,

 • + Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki mevzuat, yönetmelik ve uygulama kurallarına uymak,

 • + Müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamaktır.

Ne taahhüt ediyoruz,
 • + Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak,

 • + Faaliyet gösterdiğimiz ve yaşadığımız toplumların var olduğu çevreyi korumak,

 • + Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak,

 • + Sağlık, güvenlik, çevre ve kalite performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

İzleyeceğimiz yol bu hedefler doğrultusundadır.
 • + SEÇ (Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite) performans kriterlerimizi belirlemek, paydaşlara iletmek ve izlemek,

 • + Çalışanlarımıza görevlerini güvenli ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları kaynakları (eğitim, ekipman ve destek) sağlamak,

 • + Entegre yönetim sistemlerimizi her yıl denetlemek,

 • + İyileştirme fırsatlarını belirlemek için politikalarımızı, prosedürlerimizi ve süreçlerimizi düzenli olarak gözden geçirmektir.


Entegre Yönetim Sistemi Politikamız


MİKROLİNK BİLİŞİM, telekomünikasyon, veri merkezi tasarım/uygulama ve ağ sistemlerinin geniş uygulama alanlarında sunduğu hizmetin kalitesini, güvenirliliğini ve müşteri memnuniyetini başarının ve sürekliliğinin anahtarı olarak görmektedir. Bunun için kurduğu sistemin sürekli iyileştirilmesini ve kalitesini sağlamayı politika olarak benimsemiştir. Bu politikanın amacı; en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde, uzun vadeli ve başarılı bir iş birliği için başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların katılımı ile gerekli hizmetlerin verimli, sağlıklı ve güvenli, en uygun maliyetli, zamanında, müşteri istek ve beklentilerinin tamamının eksiksiz karşılanmasıdır.

Bu nedenle:

 • + Kalite, İş sağlığı ve güvenliği, Çevre, Bilgi güvenliği ve İş sürekliliği yönetimimizin, işletme fonksiyonlarımızın tümünde, ilgili tüm kanunları, mevzuatları, müşteri şartnamelerini ve diğer standartları kapsamasını sağlamak,

 • + Kendini devamlı iyileştiren kalite, iş sağlığı ve güvenliği, Çevre, Bilgi güvenliği ve İş Sürekliliği hedefleri doğrultusunda sistemimizi periyodik olarak gözden geçirerek performansını sürekli iyileştirmek,

 • + Çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturarak, tüm şirket fonksiyon ve organizasyonlarımızda etkili kılarak iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel riskleri, tehlikeleri kontrol altına alarak çevresel kirliliği, meslek hastalıklarını ve iş kazalarını önlemek,

 • + Enerji ve kaynaklarının kullanımını pozitif yönde azaltarak, çevreye duyarlı hizmet ve üretim devamlılığını sağlamak,

 • + Devamlı olarak iş sağlığı ve güvenliği ile çevre süreçlerini içeren bir şirket kültürü oluşturmak ve çalışanları bu konu ile ilgili sorumlulukları hakkında bilgilendirmek,

 • + Birlikte çalıştığımız kurum ve kuruluşlar, alt işverenlerimiz ve tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ile çalışma arkadaşlarımıza karşı daima adil ve dürüst olmak,

 • + Tüm faaliyetlerimizde bilgi güvenliğini ve gizliliği korumak,

 • + İş sürekliliğimizi mümkün olan en kısa sürelere indirgemek,

 • + Her zaman doğruyu yapmak ve sürekli gelişerek rekabet gücünü arttırmak,

 • + Hizmet sürecinde kritik noktaları tespit ederek hata ve uygunsuzlukları önleyici tedbirler almak ve olası problemlerde, etkin düzeltici faaliyetler ile Entegre Sistemde sürekliliği sağlamak,

 • + Sektörel gelişmeleri takip ederek, çağdaş uygulamaları entegre yönetim sistemimize yansıtmak,

 • + Tüm faaliyetlerimizde, ekip çalışmasını esas tutmak ve yüksek motivasyon sağlamak.

 • + Kalite, Çevre, İş Güvenliği, Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliliği kapsamında ilgili tüm taraflarla etkin iletişim kurmak ana taahhüdümüzdür.

Tüm Mikrolink çalışanları, politikalarımız ve taahhütlerimize sadık bir biçimde çalışmaktan sorumludur.